Informacja o polityce prywatności (kandydaci do pracy)

Niniejsza Informacja o polityce prywatności wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób zbieramy informacje o kandydatach do pracy, w jaki sposób je chronimy i przez jaki okres je zachowujemy. Dbamy o bezpieczeństwo twoich danych w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione i możliwe, chroniąc je przed utratą i nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) (w stosownych przypadkach).

1 Jaki jest cel i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Celem przetwarzania twoich danych osobowych jest zarejestrowane twojego podania o pracę w naszej firmie oraz, jeśli na jego podstawie rozpoczniemy procedurę selekcji, przygotowanie twojego profilu, co oznacza, że Grupa Tessenderlo będzie przetwarzać wszelkie niezbędne dane, jakich potrzebujemy, aby ocenić twoje podanie o pracę w związku z ewentualną rekrutacją.

Przetwarzanie twoich danych jest zatem niezbędne, aby podjąć kroki poprzedzające zawarcie umowy o pracę i leży w prawnie uzasadnionym interesie Grupy Tessenderlo, który polega na ocenie ciebie przed złożeniem oferty zatrudnienia.

W przypadku pozytywnej oceny i decyzji o zatrudnieniu, wykorzystamy twoje dane osobowe do przygotowania umowy.

W przypadku decyzji o niezatrudnianiu, również będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez pewien okres (por. 6), aby móc skontaktować się z tobą, jeśli w przyszłości pojawią się możliwości zatrudnienia odpowiadające twojemu profilowi. To również leży w prawnie uzasadnionym interesie Grupy Tessenderlo.

2 Jakie kategorie twoich danych osobowych będą przetwarzane?

Dane osobowe to wszelkie dotyczące ciebie informacje, na podstawie których można cię zidentyfikować. Dane anonimowe, które nie pozwalają na identyfikację osoby, nie stanowią zatem danych osobowych.

Dla celów, o których mowa powyżej, przetwarzanie danych osobowych może obejmować:

 • standardowe dane związane z twoją tożsamością (nazwisko, imię/imiona, adres itp.);
 • dane osobowe (data i miejsce urodzenia, narodowość, płeć, numer telefonu, adres e-mail, hobby i zainteresowania itp.);
 • twoje zdjęcie, jeśli dobrowolnie nam je przekażesz (np. w swoim CV);
 • członkostwo w organizacjach;
 • dane dotyczące twojego doświadczenia zawodowego (profil, dane dotyczące poprzednich pracodawców, zakończenie poprzednich okresów zatrudnienia oraz wykonywana praca, projekty specjalne itp.), w tym sprawdzenie referencji, jeśli przekazałeś nam referencje w swoim CV (co oznacza, że wyraziłeś zgodę na to, byśmy skontaktowali się ze wskazanymi w nich osobami);
 • dane dotyczące twojego wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, staże, szkolenia specjalne itp.)
 • umiejętności językowe;
 • w stosownych przypadkach, czy posiadasz zezwolenie na pracę i/lub pobyt na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • wszelkie dane osobowe, które nam przedstawiasz w ramach swojej aplikacji związane z pełnieniem funkcji;
 • cyfrowa ocena przez internet (konto na portalu społecznościowym), o ile takie dane są dla nas dostępne do wglądu;
 • wyniki testów oceniających wykonanych przez ośrodki oceny;
 • dane uzyskane w procesie aplikacji (np. pytania zadawane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, informacje zwrotne, uzasadnienie zatrudnienia, liczba aplikacji, notatki dla i od kandydatów/aplikantów);
 • wszelkie inne dane osobowe (niż wskazane powyżej), które wymagają przetwarzania z mocy prawa;
 • w przypadku zapytań lub aplikacji o pracę składanych przez internetową platformę na stronie internetowej Grupy Tessenderlo:
  • notatki dla i od kandydatów/aplikantów z wykorzystaniem usług poczty elektronicznej w ramach aplikacji, w tym powiadomienia
  • dane internetowe (np. adres IP, identyfikator użytkownika, używane urządzenie mobilne, system operacyjny, dostawca internetu, data i godzina logowania i wylogowania)
  • dane komunikacyjne (np. adres e-mail, adres prywatny i służbowy, numer telefonu prywatnego i służbowego, identyfikator Skype, identyfikatory portali społecznościowych, treść wiadomości e-mail)
  • dane dotyczące używania platformy (np. identyfikatory plików cookie, cyfrowe odciski palców, adresy IP, historia URL itp.)
  • dane dotyczące logowania (np. identyfikator użytkownika, hasło, data aktywacji, data utworzenia, liczba nieudanych logowań, data modyfikacji, rodzaj statusu, data i status weryfikacji, a także informacje, które pozwalają sprawdzić, czy i przez kogo dane osobowe zostały wprowadzone do platformy lub w niej zmodyfikowane albo usunięte).

Nie jesteś zobowiązany do dostarczenia nam tych danych. Jednakże ich nieudostępnienie może negatywnie wpłynąć na twoje szanse zatrudnienia.

3 Kto będzie miał dostęp do moich danych osobowych?

Dział HR oraz twoi przewidywani zwierzchnicy będą mieli dostęp do twoich danych osobowych na ścisłych zasadach niezbędnej wiedzy do celów opisanych powyżej.

Nie przekazujemy twoich informacji żadnym stronom trzecim, za wyjątkiem ewentualnie ośrodków oceny itp. lub innych stron trzecich, jeśli jest to istotne dla procesu rekrutacji. Dostęp do twoich danych osobowych może uzyskać strona trzecia, która świadczy usługi rekrutacji dla nas lub która udostępnia internetową platformę aplikacyjną wykorzystywaną przez nas do komunikacji z (potencjalnymi) kandydatami lub do przetwarzania aplikacji, zapytań, wiadomości, dokumentów wysyłanych do nas przez kandydatów („Dostawcy Usług Rekrutacyjnych”). Dostawcy Usług Rekrutacyjnych będą przetwarzać twoje dane osobowe wyłącznie w imieniu Grupy Tessenderlo oraz zgodnie z jej instrukcjami.

4 Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza granice mojego kraju zamieszkania?

Ze względu na międzynarodowy charakter Grupy Tessenderlo oraz pracy, o którą się ubiegasz, może okazać się konieczne, by jeden lub więcej pracowników z podmiotu stowarzyszonego z Grupy Tessenderlo, który może być zlokalizowany w kraju poza EOG, uzyskał dostęp do twoich danych osobowych, aby je przetwarzać i/lub przechowywać. Aby przekazywać twoje dane zgodnie z zasadami ochrony danych, Grupa Tessenderlo wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z RODO, w szczególności standardowe klauzule umowne UE.

Dostawcy Usług Rekrutacyjnych będą przekazywać dane osobowe (podmiotom podprzetwarzającym) poza EOG, tylko jeśli zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z RODO (w stosownych przypadkach), w szczególności standardowe klauzule umowne UE.

5 Czy Grupa Tessenderlo będzie stosować zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Zautomatyzowane decyzje definiuje się jako decyzje dotyczące osób podejmowane wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie danych i wywołujące skutki prawne lub w istotny sposób wpływające na określoną osobę.

Z zasady Grupa Tessenderlo nie wykorzystuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji zdefiniowanego jak wyżej. Grupa Tessenderlo nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu lub odrzuceniu kandydata wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

6 Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane?

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów opisanych powyżej. Chyba że obowiązujące prawo zobowiązuje do innego okresu przechowywania, jeśli rekrutacja nie zakończy się powstaniem stosunku pracy, twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez trzy lata od zakończenia procedury aplikacyjnej dla celów opisanych w pkt 1, chyba że Grupa Tessenderlo stwierdzi, że twój profil jest wyjątkowy, w którym to przypadku zachowamy twoje dane przez taki okres, jaki w naszym przekonaniu odpowiada naszym i twoim interesom, abyśmy mogli skontaktować się z tobą, jeśli w przyszłości pojawią się możliwości zatrudnienia odpowiadające twojemu profilowi. Oczywiście zawsze możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych / prawa do sprzeciwu.