​​​

System zarządzania w DYKA Sp. z o.o.

Świadomie podjęliśmy proces wdrażania ISO w naszej organizacji. Celem naszym stało się nie tyle samo uzyskanie certyfikatu, ile rzeczywiste wdrożenie założeń prowadzenia biznesu w zgodzie z normą ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

W naszej filozofii prowadzenia biznesu kierujemy się poniższymi zasadami, zgodnie z przyjętą normą jakościową: 

1. Koncentracja na kliencie 
2. Odpowiedzialne przywództwo 
3. Zaangażowanie całej kadry 
4. Podejście procesowe 
5. Podejście systemowe do zarządzania 
6. Ciągłe doskonalenie 
7. Oparcie się na faktach 
8. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami 

Identyfikacja naszych celów, zgodnych z założeniami systemu zarządzania środowiskowego, opiera się na uwzględnianiu przez Nas:

  • emisji do atmosfery
  • zanieczyszczenia wody
  • zanieczyszczenia gruntu
  • wykorzystywania surowców i zasobów naturalnych
  • wykorzystywania energii
  • emisji energii, tzn. ciepła, promieniowania, wibracji
  • wytwarzania odpadów i produktów ubocznych

Dla niektórych osób znaczenie może mieć również uzyskany przez DYKA Certyfikat wiarygodności "Rzetelna Firma" zamieszczony w tej sekcji: https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/JGN09K2Y

​ Pobierz certyfikat ISO   

​​​​Certyfikat ISO 9001:2015  ​​

Certyfikat ISO 14001:2015

​ 

​ Nasze zobow​iązanie       ​​​​